نمایش آخرین نوشته های وردپرس با تاریخ

نمایش آخرین نوشته های وردپرس با تاریخ
گاهی اوقات نیاز دارید تا آخرین مطالب وبسایت وردپرس خود را با تاریخ با استفاده از کدهای PHP نشان دهید. کد زیر را در قسمتی از قالب که قرار است نشان دهید قرار دهید. کد نمایش آخرین پست های وردپرس <li id="recent-posts" class="widget-container"> <h3 class="widget-title">Uusimmat artikkelit</h3> <ul> <?php $args = array( 'numberposts' => 3 ); $postslist = get_posts( $args ); foreach ($postslist as $post) : setup_postdata($post); ?> <li> <span><?php the_date(); ?></span> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a> </li> ...