تغییر تصویر لوگوی پیشخوان وردپرس

تغییر لوگوی پیشخوان وردپرس
کد کاربردی تغییر تصویر لوگوی پنل ادمین وردپرس ( لوگوی پیشخوان وردپرس ) را در اختیار شما میگذاریم. لوگوی دلخواهتان را در پوشه قالب وردپرس خود قرار داده و کد زیر را در فایل فانکشن functions.php قرار دهید. نام تصویر را admin_logo.png قرار دهید. کد کاربردی تغییر لوگو پیشخوان وردپرس <?php function custom_admin_logo() { echo '&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt; #header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/admin_logo.png) !important; } &lt;/style&gt;'; } add_action('admin_head',...