غیرفعال کردن بروزرسانی خودکار وردپرس

How to Disable wordpress automatic updates
شاید پیام بروزرسانی وردپرس و گاها بروزرسانی خودکار آن برای شما خوشایند نباشد برای غیرفعال کردن یا فعال کردن این بروزرسانی ها از کد زیر استفاده کنید. فعال کردن بروزرسانی خودکار وردپرس و پیام بروزرسانی خط کد زیر را به ابتدای فایل wp-config.php در پوشه اصلی وردپرس اضافه کنید define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true ); غیرفعال کردن بروزرسانی خودکار وردپرس و پیام بروزرسانی خط کد زیر را به ابتدای فایل wp-config.php در پوشه اصلی وردپرس اضافه...